وضعیت نوجوان ایذه ای در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان