مسئول کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان