مسئول آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان