مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان

کل اخبار: 71
 • اصفهانی ها هوای سالم نفس می‌کشند

  برای چهارمین روز متوالی؛

  اصفهانی ها هوای سالم نفس می‌کشند

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه با میانگین عدد ۷۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • سومین روز هوای سالم در اصفهان

  سومین روز هوای سالم در اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه با میانگین عدد ۷۳ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان هچنان سالم است

  هوای اصفهان هچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه با میانگین عدد ۸۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه با میانگین عدد ۷۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

  هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه با میانگین عدد ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه با میانگین عدد ۵۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان پاک است

  هوای اصفهان همچنان پاک است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه با میانگین عدد ۴۷ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • هوای اصفهان پاک شد

  هوای اصفهان پاک شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه با میانگین عدد ۴۰ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه با میانگین عدد ۵۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • سومین روز هوای پاک در اصفهان

  سومین روز هوای پاک در اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه با میانگین عدد ۴۲ در وضعیت پاک ثبت شده است

 • هوای اصفهان همچنان پاک است

  هوای اصفهان همچنان پاک است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه یازدهم اسفندماه با میانگین عدد ۳۹ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • هوای اصفهان پاک شد

  هوای اصفهان پاک شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز جمعه با میانگین عدد ۳۹ در وضعیت پاک ثبت شده است

 • ششمین روز هوای سالم در اصفهان

  ششمین روز هوای سالم در اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه نهم اسفندماه با میانگین عدد ۷۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه هشتم اسفند ماه با میانگین عدد ۵۶ در وضعیت سالم ثبت شده است

 • هوای اصفهان در وضعیت زرد است

  هوای اصفهان در وضعیت زرد است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز _دوشنبه ششم اسفندماه_ با میانگین عدد ۷۳ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه پنجم اسفندماه با میانگین عدد ۷۰ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه چهارم اسفندماه با میانگین عدد ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شده است

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه دوم اسفندماه با میانگین عدد ۵۷ در وضعیت سالم ثبت شده است

 • هوای اصفهان همچنان پاک است

  هوای اصفهان همچنان پاک است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه یکم اسفندماه با میانگین عدد ۴۲ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • سومین روز هوای پاک در اصفهان

  سومین روز هوای پاک در اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سه شنبه سی‌ام بهمن ماه با میانگین عدد ۳۶ در وضعیت پاک ثبت شده است

 • هوای اصفهان همچنان پاک است

  هوای اصفهان همچنان پاک است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه با میانگین عدد ۳۶ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • هوای اصفهان پاک شد

  هوای اصفهان پاک شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه بیست و هشتم بهمن ماه با میانگین عدد ۴۴ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز شنبه بیست و هفتم بهمن ماه با میانگین عدد ۵۱ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه بیست و پنجم بهمن ماه با میانگین عدد ۶۳ در وضعیت سالم ثبت شده است

 • هوای اصفهان پاک شد

  هوای اصفهان پاک شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ماه با میانگین عدد ۴۳ در وضعیت پاک ثبت شده است.

 • چهارمین روز زرد اصفهان

  چهارمین روز زرد اصفهان

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه با میانگین عدد ۵۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان سالم است

  هوای اصفهان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه بیست و دوم بهمن ماه با میانگین عدد ۷۱ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان سالم است

  هوای اصفهان همچنان سالم است

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه بیست و یکم بهمن ماه با میانگین عدد ۵۶ در وضعیت سالم ثبت شده است

 • هوای اصفهان سالم شد

  هوای اصفهان سالم شد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز شنبه بیستم بهمن ماه با میانگین عدد ۸۴ در وضعیت سالم ثبت شده است.

 • هوای اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد

  هوای اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد

  کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز جمعه نوزدهم بهمن ماه با میانگین عدد ۱۳۶ در وضعیت ناسالم برای برای گروه‌های حساس ثبت شده است.