تردد از گردنه‌های چری و شاه منصوری فقط با زنجیر چرخ