انسداد در محورهای کشور به دلیل بارش باران و آبگرفتگی