برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز جمعه ۱۱خرداد/ ساعت اکران «تگزاس ۳» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز جمعه، یازدهم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، همسایه شما زهره، بی بدن، آپاراتچی، به عبارتی، زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _جمعه یازدهم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳ ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۴:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۲۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مست عشق

۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۴:۴۰، ۱۸:۱۵

۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۴۰، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵ ،۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
نیلگون ۱۲:۳۰، ۱۵:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۱:۴۰، ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۳۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۷:۲۰، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۱۵، ۱۹:۲۵، ۲۰:۳۰، ۲۰:۳۵، ۲۰:۵۰، ۲۱:۲۰، ۲۱:۲۵، ۲۲:۱۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۳۵، ۱۳:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۲۵، ۱۷:۵۰، ۱۹:۰۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۵، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۰۰، ۱۴:۲۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۵:۰۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۳۰ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
اتاق فرار ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۸:۱۵ ۸۰۰۰۰
قهلک ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی بدن ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
تگزاس ۳

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
مست عشق ۱۱:۲۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۰۰، ۱۹:۱۰، ۲۲:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی بدن

۱۵:۴۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۰

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

تاوان ۱۲:۵۰، ۱۶:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نیلگون

۱۴:۳۰، ۱۹:۲۰

۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۱۰، ۲۱:۲۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۱:۰۰، ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تگزاس ۳ ۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
مست عشق ۱۶:۱۵، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰
قلهک ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵

۶۰۰۰۰

نیلگون ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 758818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.