برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز چهارشنبه ۹خرداد ساعت اکران «تگزاس ۳» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز چهارشنبه، نهم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، همسایه شما زهره، بی‌بدن، آپاراتچی، به عبارتی، زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _چهارشنبه نهم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳ ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مست عشق

۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۱۵، ۱۵:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

نوروز ۱۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵ ،۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۶:۴۵ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۱:۴۰، ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۹:۲۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۲۰، ۲۱:۲۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۳۵، ۱۳:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۰، ۱۷:۲۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۰۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۰۵ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۲۵، ۱۳:۲۰، ۱۴:۲۰، ۱۷:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۳۵، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۱:۴۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۵:۰۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۳۰ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
به عبارتی ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
قهلک ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی‌بدن ۱۱:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۳۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۲۵ ۸۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
تگزاس ۳

۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۲:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۱:۰۰، ۱۴:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۳:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند ۱۶:۰۰ ۸۰۰۰۰
به عبارتی ۱۸:۰۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
مست عشق ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۵:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۲۰

۸۰۰۰۰

تاوان ۱۴:۴۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نیلگون

۱۶:۲۰

۳۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۷:۵۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تگزاس ۳ ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
مست عشق ۱۶:۱۵، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۴:۱۵، ۱۸:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰

۶۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵

۶۰۰۰۰

نیلگون ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 758108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.