برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز، شنبه ۵ خرداد + ساعت اکران «مست عشق» و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز شنبه، پنجم خرداد معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، بی‌بدن، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، روز مات، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _شنبه پنجم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

مست عشق

۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۰۰، ۱۵:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

نوروز ۱۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵ ،۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۴۵، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۹:۳۰، ۲۳:۳۰

۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۵، ۱۳:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۵:۵۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۲۵، ۱۷:۵۵، ۱۸:۴۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۰۵ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۳۵، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۳:۳۰، ۲۰:۲۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۲:۱۵، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۱:۴۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

مست عشق ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۴۵، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۱۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
روز مات ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
قهلک ۱۳:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۲۰:۱۵

۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

سال گربه ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۰:۱۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۰:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۱:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵

۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
نیلگون ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۳۰، ۱۸:۳۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۳۰، ۱۶:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

مست عشق ۱۵:۱۰، ۱۷:۲۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۳۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۶:۰۰، ۱۸:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۵:۰۰، ۱۶:۲۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

تاوان ۱۶:۴۰، ۲۱:۴۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نیلگون

۱۵:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۲۰

۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۴۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

مست عشق ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۲:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
نیلگون ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
تاوان ۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 755189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.