برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن، قوی دل، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

مست عشق ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۶:۱۵

۸۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۳۰، ۱۷:۴۵ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۰۰، ۱۲:۴۵، ۱۳:۵۰، ۱۴:۴۵، ۱۵:۵۰، ۱۶:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۲:۴۵، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۹:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۴:۱۵، ۲۱:۳۰

۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۲۵، ۱۷:۱۵، ۱۶:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۱۵، ۲۱:۲۵، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

مست عشق ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۰۰، ۱۴:۳۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۵۰، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
همسایه شما، زهره ۱۶:۱۵ ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

مست عشق ۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
نوروز

۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۲۱:۳۰

۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۱۵

۸۰۰۰۰
بی بدن

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۰:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۹:۴۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
قوی دل ۱۶:۰۰ ۸۰۰۰۰
همسایه شما، زهره ۱۸:۰۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

مست عشق ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
تمساح خونی

۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۸:۴۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
بی بدن

۱۶:۵۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۲۰

۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

مست عشق ۱۶:۳۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰

۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵

۶۰۰۰۰

پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 747370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.