برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی‌بدن، قوی دل، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _سه‌شنبه چهارم اردیبهشت_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵

۴۰۰۰۰

نوروز ۱۳:۳۰، ۱۶:۴۵ ۴۰۰۰۰
روشن

۱۴:۱۵

۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۴۵، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۵۰

۴۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۱۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۳۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۳۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۲۵، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۱۵، ۱۷:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۲۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۵ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۵ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۰۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۳۵ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
قوی دل ۱۶:۲۰ ۴۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
نوروز

۱۱:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰

۴۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰

۴۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵

۴۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۳:۰۰، ۱۴:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۴۰ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۲۲:۴۰ ۳۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۳:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۰

۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۰۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰ ۳۰۰۰۰
سال گربه

۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۰۰

۳۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۳۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 747062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.