برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز یکشنبه، دوم اردیبهشت معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی‌بدن، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

نوروز ۱۳:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن

۱۴:۱۵، ۲۱:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۴۵، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۳۵ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
اتاق فرار ۱۶:۲۰ ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
نوروز

۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۴:۴۵، ۲۰:۱۵

۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵

۸۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵

۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰ ،۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۸:۴۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
بی‌بدن

۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۵۵

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 746432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.