برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز جمعه ۳۱ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز جمعه، سی‌ویکم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _جمعع سی‌ویکم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

نوروز ۱۳:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن

۱۴:۱۵

۶۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۴۵، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۲۵، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۱۵، ۱۷:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۲۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۳۵ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
قوی دل ۱۶:۲۰ ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۰:۴۵، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
نوروز

۱۱:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰

۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰

۸۰۰۰۰
بی بدن

۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵ ،۱۵:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۱:۲۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۱:۰۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۲:۴۰، ۱۸:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۱۰ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۴:۲۰ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۶:۳۰، ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بی بدن

۱۴:۳۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۱۲:۰۰، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰

کد خبر 745855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.