برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز پنجشنبه، سی‌ام فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _پنجشنبه سی‌ام فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۴:۳۰، ۱۷:۴۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۴۵، ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن

۱۴:۱۵

۶۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۴۵، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۲۵، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۱۵، ۱۷:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۲۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۳۵ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۱۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
قوی دل ۱۶:۲۵ ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
نوروز

۱۰:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰

۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۴۵

۸۰۰۰۰
بی بدن

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۱۵

۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۴۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۳۰، ۲۱:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۶:۴۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
بی بدن

۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۱۲:۰۰، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 745619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.