برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز چهارشنبه، بیست‌ونهم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۴:۱۵، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۹:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن

۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۷:۴۵، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۳۵ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۳۵ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
نوروز

۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰

۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۱:۳۰، ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵

۸۰۰۰۰
بی بدن

۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۰:۰۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵

۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
اتاق فرار ۱۶:۰۰ ۸۰۰۰۰
قوی دل ۱۸:۰۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۸:۲۰، ۲۱:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
بی بدن

۱۵:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰

کد خبر 745295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.