برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز دوشنبه ۲۷ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز دوشنبه، بیست‌وهفتم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن، آپاراتچی و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۹:۴۵

۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰
روشن ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۴۵ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۲:۴۵، ۲۰:۴۵

۴۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۲۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۱۵، ۱۷:۳۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۱۰، ۱۹:۲۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۰۵، ۲۱:۱۵، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۲۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۲۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۱۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۲۵ ۴۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰
نوروز ۱۰:۰۰، ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰

۴۰۰۰۰
بی بدن

۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰
آپاراتچی

۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵

۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۰۰، ۱۱:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۸:۵۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۰۰، ۱۷:۲۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۵۰ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۹:۲۰، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۰:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰ ۳۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 744568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.