برنامه سینماهای تهران، مشهد و شیراز امروز شنبه ۲۵ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز شنبه بیست‌وپنجم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، پدران، روشن، سال گربه، بی‌بدن و آپاراتچی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _شنبه بیست‌وپنجم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۲۰،، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۹:۴۵

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
روشن ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۲:۴۵، ۲۰:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۳۵، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۰۵، ۱۹:۳۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۲۰، ۱۷:۵۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰، ۱۵:۲۵، ۱۹:۱۵ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۰ ۸۰۰۰۰
روشن ۱۵:۴۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
پدران ۱۵:۲۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۲۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۱۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۴۵، ۱۴:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۱۰ ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰

۸۰۰۰۰
نوروز ۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵

۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۵۰ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۳:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰‌ ۶۰۰۰۰
کد خبر 743945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.