برنامه سینماهای تهران، مشهد و اهواز امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز پنجشنبه، بیست‌وسوم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن و آپاراتچی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _پنجشنبه، بیست‌وسوم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۲۰،، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۳۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
روشن ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۵:۱۵ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۰۰، ۲۳:۴۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سال گربه ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۷:۵۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۵، ۲۱:۳۵، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۶:۰۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۴:۲۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰ ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۲۵ ۸۰۰۰۰
روشن ۱۵:۴۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
پدران ۱۵:۲۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۲:۲۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۲:۵۵، ۱۴:۴۰، ۱۶:۲۵، ۱۸:۱۰، ۱۹:۵۵، ۲۱:۴۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۹:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۱۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۴:۱۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹

۸۰۰۰۰
نوروز ۱۰:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵

۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۳۰ ،۱۶:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۰۰، ۲۲:۴۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۳:۱۰ ،۱۱:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰

۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۱۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۴۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۲۰ ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۴:۳۰، ۲۲:۲۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۳:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۰:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۷:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰‌ ۶۰۰۰۰
کد خبر 743518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.