برنامه سینماهای تهران، مشهد و اهواز امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز سه‌شنبه، بیست‌ویکم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی‌بدن و آپاراتچی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _سه‌شنبه بیست‌ویکم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۵، ۲۰:۳۰

۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۴۵ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵ ۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۵:۱۵ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵

۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۰۵، ۱۶:۱۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۲۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۰۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۸:۴۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۳:۲۵، ۱۶:۵۵ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۷:۳۰ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۵:۴۰ ۴۰۰۰۰
پدران ۱۵:۲۵ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰

۴۰۰۰۰

پرویزخان ۱۴:۱۰ ۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۴۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۱:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۷:۳۰، ۱۸:۱۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰

۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۱۵، ۱۴:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۱:۰۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۱۰، ۱۵:۱۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۱۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۸:۲۰ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۱۰ ۴۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۴:۵۰ ۳۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۸:۱۵ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۳:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 743021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.