برنامه سینماهای تهران، مشهد و اهواز امروز دوشنبه ۲۰ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز دوشنبه، بیستم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی بدن و آپاراتچی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _دوشنبه بیستم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۵، ۲۰:۳۰

۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۴۵ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵ ۴۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۵:۱۵ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵

۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۰۵، ۱۶:۱۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۲۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۰۵، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۵، ۲۰:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۸:۴۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۳:۲۵، ۱۶:۵۵ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۷:۳۰ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۵:۴۰ ۴۰۰۰۰
پدران ۱۵:۲۵ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰ ۴۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰

۴۰۰۰۰

پرویزخان ۱۴:۱۰ ۴۰۰۰۰
اتاق فرار ۱۶:۱۵ ۴۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۱:۰۰، ۱۳:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
نوروز ۱۳:۳۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۱:۰۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵

۸۰۰۰۰
بی بدن ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب

۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵

۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۳:۰۰، ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۱۰، ۱۵:۱۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۱۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۸:۲۰ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۱۰ ۴۰۰۰۰
بی بدن ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۴:۵۰ ۳۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
بی بدن ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۸:۱۵ ۳۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵ ۳۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۳:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
کد خبر 742683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.