برنامه سینماهای تهران، مشهد و اهواز امروز شنبه ۱۸ فروردین + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز در روز شنبه، هجدهم فروردین معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تمساح خونی، پرویزخان، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، نویسنده مرده است، آسمان غرب، پدران، روشن، بی‌بدن و آپاراتچی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _شنبه هجدهم فروردین_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تمساح خونی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

نوروز ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
روشن ۱۴:۴۵ ۶۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۵:۱۵ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۰:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تمساح خونی ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۴:۵۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۱۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۲۵، ۱۸:۲۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۵، ۲۰:۵۰، ۲۱:۳۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۸:۴۰، ۲۲:۲۰ ۸۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۳:۲۵، ۱۶:۵۵، ۲۰:۲۵ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵، ۲۱:۱۰، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۵، ۲۳:۱۵ ۸۰۰۰۰
روشن ۱۵:۴۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰
پدران ۱۵:۲۵ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۴:۱۰ ۶۰۰۰۰
نویسنده مرده است ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰


مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

تمساح خونی

۱۱:۰۰، ۱۳:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
نوروز ۱۳:۳۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۱:۰۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵

۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۱:۴۵، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۱:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تمساح خونی

۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۴۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰

ایلیا جست‌وجوی قهرمان

۱۶:۵۰ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۸:۱۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۶:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
پرویزخان ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۷:۱۰، ۲۱:۲۰ ۸۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰


اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

تمساح خونی ۱۱:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
بی‌بدن ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۰:۱۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
نوروز ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵ ۶۰۰۰۰
آپاراتچی ۱۳:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
پرویزخان ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
کد خبر 742046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.