برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز دوشنبه ۱۴ اسفند + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرج و اهواز در روز دوشنبه، چهاردهم اسفند معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، عامه‌پسند، ۵۲ هرتز، زندگی و زندگی، پدران، رؤیای کاغذی، روشن، جوجه‌تیغی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _دوشنبه چهاردهم اسفند_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۰

۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰

۴۰۰۰۰

فسیل ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۵۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۴۰

۴۰۰۰۰

زندگی و زندگی ۱۸:۰۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰

۴۰۰۰۰

روشن ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
۵۲ هرتز ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۴۰۰۰۰
هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰

۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۸:۳۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۵:۱۵، ۲۰:۰۰

۴۰۰۰۰
پدران ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰

۴۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۲:۰۰، ۱۶:۵۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵

۴۰۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۲۵ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰

هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۳۰ ۴۰۰۰۰
روشن

۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۰۰، ۲۳:۴۵

۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
۵۲ هرتز ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۱۵

۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۳:۵۵، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰

پدران ۱۵:۴۰، ۱۷:۲۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۲۰

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰

۴۰۰۰۰
روشن ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۳:۴۰

۴۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۱:۴۰، ۱۷:۳۰

۴۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۱:۰۰، ۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۰:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵

۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
ضد ۱۷:۰۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
رویای کاغذی ۱۳:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
پدران ۱۲:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۵۰ ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۸:۳۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۴۰، ۱۷:۳۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۱۰، ۱۸:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
روشن ۱۷:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۲۰:۱۰ ۳۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

فسیل

۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰

۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵ ۳۰۰۰۰
هتل ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵

۳۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

ویلای ساحلی

۱۴:۱۵، ۱۷:۵۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۱۵،۲۱:۱۵ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۳۰، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰
هتل ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
روشن

۱۷:۱۰، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۲۰ ۴۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰

۲۲۵۰۰

ویلای ساحلی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۱:۱۵ ۲۲۵۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
ضد

۱۸:۱۵

۲۲۵۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۱۵، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۹:۱۵ ۲۲۵۰۰
روشن ۱۵:۳۰، ۲۲:۱۵ ۲۲۵۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۱۵ ۲۲۵۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰

۲۲۵۰۰

کد خبر 733055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.