برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرج و اهواز در روز پنجشنبه، دهم اسفند معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، عامه‌پسند، ۵۲ هرتز، زندگی و زندگی، پدران، رؤیای کاغذی، روشن، جوجه‌تیغی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _پنجشنبه دهم اسفند_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۵۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۴۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

زندگی و زندگی ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پدران ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۲:۵۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
۵۲ هرتز ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۸:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۲:۰۰، ۱۶:۵۰، ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۵:۱۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۴:۴۵ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۲۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ

۱۴:۰۰

۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۱:۴۵

۸۰۰۰۰

هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۳۰ ۸۰۰۰۰
روشن

۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۰۰، ۲۳:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
زندگی و زندگی ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پدران ۱۱:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۳۵ ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۳:۴۰

۶۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۱:۴۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۱:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۱:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویا کاغذی ۱۰:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۲۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
گیج گاه ۲۰:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۲۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۴۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۴۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۰۰، ۲۰:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
روشن ۱۷:۴۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
پدران ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
رویای کاغذی ۲۱:۱۰ ۶۰۰۰۰
جوجه تیغی ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

فسیل

۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰

۵۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵ ۵۰۰۰۰
هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۵۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

ویلای ساحلی

۱۲:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۳:۳۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۴۵، ۱۸:۲۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۴۵، ۱۵:۲۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۰ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن

۱۵:۰۰، ۲۰:۲۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۱۵، ۱۶:۵۰ ۶۰۰۰۰
پدران ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰

۴۵۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد

۱۸:۱۵

۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
روشن ۱۵:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰

۴۵۰۰۰

کد خبر 731774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.