برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز چهارشنبه ۹ اسفند + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرج و اهواز در روز چهارشنبه، نهم اسفند معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، عامه‌پسند، ۵۲ هرتز، زندگی و زندگی، پدران، رؤیای کاغذی، روشن، جوجه‌تیغی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _چهارشنبه نهم اسفند_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۰

۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰

۶۰۰۰۰

فسیل ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۵۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۴۰

۶۰۰۰۰

زندگی و زندگی ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰

۶۰۰۰۰

پدران ۱۲:۵۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۲:۵۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
۵۲ هرتز ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۸:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۲:۰۰، ۱۶:۵۰، ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
پدران ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۵:۱۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۸:۴۵ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۲۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ

۱۴:۰۰

۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۱:۴۵

۶۰۰۰۰

هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
روشن

۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰

۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۴۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۵

۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۲۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۱۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰

پدران ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵، ۲۰:۰۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۵، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۱۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۵:۳۰

۶۰۰۰۰
روشن ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۳:۲۵، ۱۹:۰۰

۶۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۱:۴۰، ۱۷:۱۰، ۲۱:۰۰

۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵

۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۰:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵

۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
رویا کاغذی ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
روشن ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
پدران ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰
گیج گاه ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۱۰، ۱۸:۲۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۴۰، ۱۷:۳۰، ۲۰:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۹:۴۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
روشن ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
پدران ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
رویای کاغذی ۲۱:۱۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

فسیل

۱۳:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰

۵۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۹:۰۰ ۵۰۰۰۰
هتل ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

ویلای ساحلی

۱۵:۴۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۷:۳۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
روشن

۲۰:۵۰

۶۰۰۰۰
فسیل ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰

۴۵۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد

۱۸:۱۵

۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
روشن ۱۵:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰

۴۵۰۰۰

کد خبر 731371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.