برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز جمعه ۴ اسفند + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز جمعه، چهارم اسفند معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، عامه‌پسند، ۵۲ هرتز، زندگی و زندگی، پدران، رؤیای کاغذی، روشن، جوجه‌تیغی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، ورود و خروج ممنوع، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _جمعه، چهارم اسفند_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی

۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۵۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
زندگی و زندگی ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

پدران ۱۲:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۲:۵۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
۵۲ هرتز ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۱۵، ۱۶:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۳:۴۵، ۱۸:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۵:۱۵، ۱۷:۵۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۳:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۴:۰۰، ۱۹:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۲۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ

۱۴:۰۰

۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۱:۴۵ ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۳۰ ۸۰۰۰۰
روشن ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۰۰، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
۵۲ هرتز ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۴۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۹:۲۰، ۱۷:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵ ۶۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰
پدران ۱۱:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۳۵ ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۰ ۶۰۰۰۰
رؤیای کاغذی ۱۱:۴۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۱۵، ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۱۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویای کاغذی ۱۱:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

روشن ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۱:۱۵، ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۱:۲۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۳۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۵۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۴۰، ۱۶:۱۰، ۱۹:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۱۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۲:۴۰، ۱۴:۲۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۱۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
روشن ۱۴:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
پدران ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
رویای کاغذی ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

فسیل

۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰

۵۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵ ۵۰۰۰۰
هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰ ۵۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

ویلای ساحلی

۱۲:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۴:۴۵، ۲۱:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۰۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۴۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۱۵، ۱۹:۴۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۳۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
روشن

۱۳:۴۵، ۱۷:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پدران ۱۵:۳۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰

۴۵۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد

۱۸:۱۵

۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
روشن ۱۵:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
کد خبر 730374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.