برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز سه‌شنبه، دهم بهمن معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _سه‌شنبه دهم بهمن_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۴۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰
رویاهای بیداری ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰
فرار از قصر ۱۸:۰۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۴۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۱۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۳:۳۰، ۱۶:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۳۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۲:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۸:۱۵

۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۳:۳۰، ۱۶:۴۰، ۱۹:۵۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۰

۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۵:۳۰ ۴۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۴:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۲:۵۰

۴۰۰۰۰
توچال ۱۲:۴۵، ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۴:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۰:۳۰ ۴۰۰۰۰
عامه پسند ۱۲:۴۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰

۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
یک سانس چند رویا ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵

۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۴۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۳:۲۵ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۹:۰۵ ۴۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۱:۴۰ ۴۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۰۰، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۰:۰۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵

۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
ضد ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
گیجگاه ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۳:۲۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی ۲۳:۲۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۴۰، ۱۸:۱۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۲۰، ۱۹:۵۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۲۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
توچال ۲۱:۴۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۲۲:۰۰ ۳۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۳۰۰۰۰
توچال ۱۵:۳۰ ۳۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۴:۰۰، ۲۱:۰۰ ۴۰۰۰۰
هتل ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۳۰، ۲۰:۱۵ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۹:۲۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۱۵ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۵ ۴۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هاوایی ۱۰:۱۵، ۱۵:۰۰ ۲۲۵۰۰
ضد ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰ ۲۲۵۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰ ۲۲۵۰۰
گیجگاه ۱۲:۱۵ ۲۲۵۰۰
کد خبر 724010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.