برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز پنجشنبه ۵ بهمن + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز پنجشنبه، پنجم بهمن معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، شهر هرت، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _پنجشنبه پنجم بهمن_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۰ ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فرار از قصر ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رویا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۵:۴۵، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۴:۴۵ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۲:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۸:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۴۵

۸۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۳:۳۰، ۱۶:۵۰، ۲۰:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۴:۴۵ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۲:۴۵، ۱۷:۱۰

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۳:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج از ۲۰:۳۰ ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۸:۰۰ ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۲:۴۵، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
یک سانس چند رویا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰ ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰ ،۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۹:۰۵ ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۴۰ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۳:۲۵، ۱۷:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۱:۴۰ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۱:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۰:۴۵ ،۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۳:۱۵، ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۵، ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۳:۲۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۴۰، ۱۸:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۶:۲۰، ۱۹:۵۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
توچال ۲۱:۴۰ ۶۰۰۰۰
جوجه تیغی ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۰۰ ۵۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰ ۵۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۱۵ ۵۰۰۰۰
توچال ۱۵:۰۰ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۸:۴۵ ۵۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۵۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۳:۱۵، ۱۶:۱۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۱۵، ۱۷:۵۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۲:۳۰، ۱۹:۱۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۱۱:۴۵، ۱۶:۳۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۲۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 722780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.