برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز دوشنبه ۲ دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز دوشنبه، دوم دی معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، شهر هرت، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _دوشنبه دوم دی_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۴۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۴۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰
رویاهای بیدار ۱۸:۰۰ ۳۰۰۰۰
یک سانس چند رؤیا ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰

۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۴۵، ۱۴:۱۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۵ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۷:۱۵ ۳۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۱۵ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۳:۳۰، ۱۸:۱۰

۳۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۰۰، ۱۹:۴۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵

۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۵:۱۵ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۳:۴۵، ۲۲:۵۰

۳۰۰۰۰
توچال ۱۲:۱۵، ۱۹:۱۵ ۳۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۴:۰۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۲:۴۵، ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۴۰۰۰۰
ورود و خروج از ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
رویاهای بیداری ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۵، ۱۷:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰ ،۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۱۵، ۱۹:۰۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۳:۴۰، ۱۷:۲۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۲۵ ۴۰۰۰۰
عامه پسند ۱۱:۴۰ ۴۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۳۰ ،۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۱۵، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۰۰ ،۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵

۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۴:۴۵، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۰:۴۵، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵

۴۰۰۰۰
ضد ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۳۰ ۲۲:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۴۰، ۱۷:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۶:۲۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۲۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۰۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۳۰ ،۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
توچال ۲۰:۲۰ ۳۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰
توچال ۱۵:۳۰ ۳۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۹:۰۰ ۴۰۰۰۰
هتل ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۶:۴۵، ۲۱:۱۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۵:۴۵، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۲:۳۰ ۲۲۵۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۲۲۵۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۲۲۵۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۳۰ ۲۲۵۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۲۱:۰۰ ۲۲۵۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵ ۲۲۵۰۰
کد خبر 721968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.