برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز یکشنبه اول دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز یکشنبه، اول دی معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، شهر هرت، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _یکشنبه اول دی_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
رویاهای بیدار ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رؤیا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۵:۱۵ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۳:۳۰، ۱۷:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۲:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۲۱:۱۵

۶۰۰۰۰
توچال ۱۳:۱۵، ۱۹:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۲:۴۵، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رویا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۵، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۳۵، ۱۷:۲۰، ۱۹:۱۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰ ،۱۷:۱۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۱۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۵، ۲۰:۰۵، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۳:۳۰، ۱۹:۰۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۲۵، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۷:۱۰ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۱:۴۵، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۳۰ ،۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۱۵، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۰۰ ،۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵

۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۴:۴۵، ۲۰:۴۵ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۰:۴۵، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵

۶۰۰۰۰
ضد ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۲۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۶:۵۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۸:۳۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۲۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۳:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۵:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰
توچال ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۷:۴۰، ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
هتل ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۲۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۴۵، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۰۰، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۱۴:۱۵ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۷:۰۰ ۴۵۰۰۰
توچال ۱۵:۳۰، ۱۸:۴۵ ۴۵۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 721555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.