برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز جمعه ۲۹ دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز جمعه، بیست‌ونهم دی معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، شهر هرت، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _جمعه بیست‌ونهم دی_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۰ ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویاهای بیدار ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رؤیا ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰ ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۱۵، ۱۷:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۴:۱۵، ۲۰:۴۴ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۴:۴۵ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۴:۰۰، ۱۸:۵۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۸:۱۵ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰

۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۲:۰۰، ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۴:۰۰، ۲۱:۱۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
توچال ۱۲:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۲:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۸:۰۰ ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویاهای بیداری ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۵، ۱۷:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰ ،۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۴۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۵، ۱۹:۰۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۳:۴۰، ۱۷:۲۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۲۵ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ،۱۱:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۰:۰۰،،۱۳:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه

۱۲:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۶:۱۵ ،۲۲:۱۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۰:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۰۰، ۱۲:۱۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۱:۲۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۱۰، ۱۸:۰۰،، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۵۰، ۱۶:۱۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۳۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۲:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۷:۲۰، ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰


تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۷:۱۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۱۵، ۱۷:۵۰، ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۰۰، ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۸:۴۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۵۰، ۱۸:۱۵ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سگ‌کش ۱۶:۵۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۹:۴۰ ۶۰۰۰۰
سلفی را رستم ۱۳:۲۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 721219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.