برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز پنجشنبه ۲۸ دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز پنجشنبه، بیست‌وهشتم دی معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، شهر هرت، فسیل، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، حدود ۸ صبح، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _پنجشنبه بیست‌وهشتم دی_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۴۰، ۱۲:۱۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۵۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰ ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
رویاهای بیدار ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
یک سانس چند رؤیا ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۱۵، ۱۷:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۴:۱۵ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۴:۰۰، ۱۸:۵۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۰ ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۲۰:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۴:۴۵، ۱۸:۱۵

۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۸:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۷:۳۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۲۱:۰۰

۸۰۰۰۰
توچال ۱۲:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۰۰ ۶۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰
رویاهای بیداری ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۵، ۱۷:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰ ،۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۴۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۵، ۱۹:۰۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۳:۴۰، ۱۷:۲۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۲۵ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۰۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۰۰، ۱۱:۴۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
پالایشگاه

۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۴۵

۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۸:۳۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ضد ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۳:۲۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۴۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۴۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۲۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۴۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۶:۲۰ ۳۰۰۰۰


تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۱:۴۵، ۱۹:۴۵ ۶۰۰۰۰
هتل ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۱۵، ۱۷:۵۰، ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
فسیل ۱۸:۱۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۴:۴۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۲۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۱۵ ۶۰۰۰۰
توچال ۱۲:۱۵، ۱۳:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۱۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰
سگ‌کش ۱۷:۲۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۱۵، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 720883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.