برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز یکشنبه ۱۹ آذر + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز یکشنبه، نوزدهم آذر معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا فیلم‌های نارگیل ۲، بی‌مادر، شهر هرت، ستاره‌بازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، اخت‌الرضا (ع)، جنگل پرتقال، آهو، سرهنگ ثریا، حدود ۸ صبح و عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا و ویلای ساحلی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _یکشنبه، نوزهم آذر_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۰۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹

۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۳:۳۰، ۱۷:۲۰، ۲۱:۱۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۴۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۳۰، ۱۵:۱۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۲۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۵۹ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۳:۲۰، ۱۸:۵۰

۶۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰
درب ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۵۰، ۱۹:۵۰، ۱۷:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۵۰ ۶۰۰۰۰
خاطرات بندباز ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۲۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۵۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰،
۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰
۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۵:۲۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح

۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۰

۶۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰
عامه‌پسند ۱۷:۱۵، ۲۲:۵۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۴۵ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۳۰، ۱۷:۳۰ ۶۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۳:۱۵، ۱۹:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۵:۱۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰ و ۴۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۴۰، ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۲:۰۰، ۱۷:۱۰ ۶۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۰ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰، ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۰:۳۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۱۵ ۶۰۰۰۰
درب ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۰۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۵:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۲۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۱:۵۰، ۱۸:۵۵، ۲۳:۰۵ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۳۵، ۱۷:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۵۰، ۱۹:۰۵, ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۳۵، ۱۵:۲۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۵، ۲۲:۳۵، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۲۰:۵۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۵:۲۵، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۱:۳۵، ۱۵:۰۵ ۶۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۲۵ ،۱۵:۱۰ ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۷:۰۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۷:۱۰ ۶۰۰۰۰
ضد ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۵۵ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۴۵، ۱۴:۴۵، ۲۰:۴۵ ۵۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۱:۳۰، ۲۲:۱۵ ۵۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰

۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۶:۴۰

۲۰۰۰۰
فسیل ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۱۵، ۱۸:۴۵ ۵۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۵:۱۵، ۲۰:۱۵ ۵۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۰:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۴۵ ۵۰۰۰۰
ضد

۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰

۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۴۵ ۵۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۲:۴۵ ۵۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۵۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
اخت الرضا ۱۰:۴۵ ۲۵۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۴۰ ۲۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰
عامه‌پسند ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۷:۱۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۸:۲۰

۶۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۸:۴۰

۴۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۲۰ ۳۰۰۰۰
هولیا ۲۲:۳۰ ۵۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰
ضد

۱۶:۴۰

۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۲۰؛۲۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۲۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰


تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۵:۳۰ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۳:۱۵، ۱۵:۰۰، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۷:۰۰ ۴۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۵:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰

مسافری از گانورا

۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

بچه زرنگ ۱۵:۳۰، ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۴۰، ۱۹:۲۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هتل ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۴:۰۰ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۷:۴۰ ۴۵۰۰۰
عامه پسند ۱۴:۰۰، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۵:۴۵، ۲۱:۴۵ ۴۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۵:۵۰، ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۲۲:۵۰ ۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۴۵، ۱۷:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۷:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
ضد ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۴:۴۵ ،۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۳۰ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
کد خبر 710253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.