برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز در روز سه‌شنبه، بیست‌ویکم آذر معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا فیلم‌های نارگیل ۲، بی‌مادر، شهر هرت، ستاره‌بازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، اخت‌الرضا (ع)، جنگل پرتقال، آهو، سرهنگ ثریا، حدود ۸ صبح و عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا و ویلای ساحلی در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _پنجشنبه، شانزدهم آذر_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل ۱۱:۱۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۳۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۳۰ ۳۰۰۰۰
ضد ۱۲:۱۰، ۱۵:۵۰، ۱۹:۴۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۲۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۲۰ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۱:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۸:۵۰ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۸:۱۰، ۲۰:۱۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۰:۴۰، ۱۴:۲۰، ۱۸:۱۰ ۳۰۰۰۰
عامه پسند

۱۲:۰۰، ۱۳:۲۰، ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۰

۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۰:۵۰، ۱۲:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۲۰ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۲۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۲۲:۴۰ ۳۰۰۰۰
خاطرات بندباز ۱۶:۰۰ ۲۰۰۰۰
ابر مرد سینما ۱۸:۰۰ ۲۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۱۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰،
۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰
۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۱۰، ۱۹:۱۰ ۳۰۰۰۰
ضد ۱۵:۱۵، ۲۰:۴۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۲:۱۰، ۱۵:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۰ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۴:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۵۰ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۰، ۲۱:۲۰ ۳۰۰۰۰
عامه پسند

۱۳:۵۰، ۲۲:۳۰

۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۴۰، ۱۸:۳۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۳:۴۰ ۳۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۷:۲۰ ۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۰:۴۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۸:۵۰، ۲۲:۴۰ ۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۳۰، ۱۶:۵۰ ۳۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ،۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
عامه پسند ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی

۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵

۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۱۵ ۳۰۰۰۰
خاطرات بندباز ۱۵:۴۵ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۵ ۳۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۰۵، ۱۵:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۵۰، ۲۰:۲۵، ۲۱:۱۰، ۲۳:۰۵، ۲۳:۳۵

۳۰۰۰۰

بچه زرنگ ۱۵:۴۰، ۱۳:۵۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۲۰ ۳۰۰۰۰
ضد ۱۳:۳۰، ۱۹:۰۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۷:۰۵، ۲۲:۴۵، ۲۳:۴۰ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۱۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۱۵، ۱۷:۴۰، ۱۸:۲۰، ۱۹:۴۵، ۲۱:۱۵ ،۲۱:۲۵، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۱:۴۰، ۱۹:۱۰ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۳۵، ۱۷:۲۰، ۱۹:۳۰ ،۲۱:۰۰ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۳:۱۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۱۵ ۳۰۰۰۰
عامه پسند ۱۷:۲۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۵ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۵:۵۰ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۵:۲۵، ۱۹:۰۰ ۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۷:۱۰، ۲۰:۵۰ ۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰ ۳۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل

۱۰:۳۰، ۱۲:۴۵، ۱۵:۰۰، ۱۷:۱۵،۱۹:۳۰، ۲۱:۴۵، ۲۳:۵۹

۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰،۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰ ۳۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۱:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۱۵ ۲۵۰۰۰
عامه پسند ۱۳:۳۰، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۲۵۰۰۰
جوجه تیغی ۱۲:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۴۵ ۲۵۰۰۰
گیج‌گاه

۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۰۰

۳۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰
فسیل ۱۲:۱۵، ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۳۰ ۳۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۶:۴۵ ۲۵۰۰۰
شهر هرت ۱۰:۳۰، ۲۲:۱۵ ۲۵۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۲:۰۰ ۳۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۲:۴۵، ۲۰:۴۵ ۲۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۰:۱۵ ۲۵۰۰۰
ضد ۱۰:۴۵، ۱۴:۳۰، ۱۸:۱۵، ۲۳:۵۹ ۲۵۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۰:۱۵، ۱۲:۳۰، ۱۴:۴۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۵ ۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۰۰ ۳۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۲:۰۰، ۱۳:۰۰،۲۰:۴۰، ۲۳:۰۰
۱۴:۰۰، ۱۸:۱۰، ۱۸:۰۰
۳۰۰۰۰، ۱۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۵۰ ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۸:۱۰ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۴:۵۰، ۱۸:۴۰ ۳۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰
عامه پسند ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۰، ۲۲:۲۰ ۳۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۷:۴۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۰:۱۰ ۳۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۶:۵۰ ۲۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۵۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۰ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۶:۱۰ ۳۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۵:۱۰ ۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۲۰:۲۰ ۲۰۰۰۰
ضد ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۲۰ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۴:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۳۰، ۲۲:۵۰ ۳۰۰۰۰، ۱۴۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۳۰ ۲۰۰۰۰


تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۲۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۲۵۰۰۰
گیج‌گاه ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰ ۲۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۱۵ ۲۵۰۰۰
جوجه تیغی ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰ ۲۵۰۰۰
عامه پسند ۱۵:۰۰ ۲۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰ ۲۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۱۵، ۲۱:۳۰ ۲۵۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵ ۲۵۰۰۰
سلفی با رستم ۱۹:۳۰ ۲۵۰۰۰
ورورد و خروج ممنوع ۱۷:۰۰، ۲۱:۱۵ ۲۵۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۲۵۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۱۵، ۱۹:۳۰ ۲۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

هتل ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰
۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹
۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۳۰، ۱۸:۴۵ ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۵:۳۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۲۰:۵۰ ۳۰۰۰۰
عامه‌پسند ۱۶:۰۰، ۲۱:۴، ۲۳:۴۵ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۶:۱۰، ۱۹:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۰۰، ۱۷:۲۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۵:۳۰ ۳۰۰۰۰
چرا گریه نمی‌کنی ۱۵:۱۵، ۲۲:۰۰ ۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۳:۴۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۲۰ ۳۰۰۰۰
ضد ۱۸:۵۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۴:۱۵، ۱۸:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۵۰، ۲۳:۴۵ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۳:۴۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۲۰ ۳۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۷:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰ ،۲۰:۳۰ ۲۲۵۰۰
ضد ۱۶:۴۵ ۲۲۵۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۴۵ ۲۲۵۰۰
گیج‌گاه ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۲۲۵۰۰
جوجه تیغی ۱۸:۴۵ ۲۲۵۰۰
فسیل ۱۴:۴۵، ۲۱:۰۰ ۲۲۵۰۰
حدود ۸ صبح ۱۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
سلفی با رستم ۱۴:۳۰ ۲۲۵۰۰
کد خبر 710247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.