برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز یکشنبه ۲۱ آبان + جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، قم و اهواز در روز یکشنبه، بیست‌ویکم آبان معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا فیلم‌های نارگیل ۲، بی‌مادر، شهر هرت، ستاره‌بازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، اخت‌الرضا (ع)، جنگل پرتقال، آهو، سرهنگ ثریا، حدود ۸ صبح و عامه‌پسند در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، قم و اهواز امروز _ یکشنبه بیست‌ویکم آبان_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰،
۲۰:۴۰،۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹
۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰ ،۱۳:۳۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۵۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۳۰ ،۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰ ۶۰۰۰۰
عامه پسند ۱۲:۱۰، ۱۶:۱۰، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۳۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۴:۰۰، ۱۸:۲۰،۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
هولیا ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
آهو ۱۴:۵۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۲۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰، ۲۰:۰۰ ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۲:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰،
۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰
۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۴۵، ۱۶:۴۵، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
عامه پسند ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۴۵، ۱۸:۴۰ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۴۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۵:۳۰ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۲:۰۰، ۱۵:۴۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
هولیا ۲۰:۴۰ ۶۰۰۰۰
آهو ۱۴:۲۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۲:۴۵، ۱۷:۵۰، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۰ ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰ ،۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰،۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۱:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۱۵ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۴۵ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۴:۱۵ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۱۳:۰۰ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰،
‌۱۸:۴۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۴۰ ،۲۰:۵۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۵ ،۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰، ۲۳:۲۵
۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۰، ۱۳:۱۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۲۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۴۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۱:۴۰، ۱۷:۱۰، ۲۰:۴۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵، ۲۳:۱۵ ۶۰۰۰۰
عامه پسند ۱۵:۲۵، ۱۸:۵۰،، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۵، ۱۶:۵۵، ۱۷:۴۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۴۰، ۱۴:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۵ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۲۵، ۱۸:۲۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۲۵، ۱۹:۰۰، ۲۲:۳۵ ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۱:۴۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۵۵ ۶۰۰۰۰
هولیا ۱۷:۱۵ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۴۵، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵،۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۱:۳۰ ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۱:۳۰، ۱۷:۱۵،۲۳:۰۰ ۵۰۰۰۰
عامه پسند ۱۱:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه

۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۹:۱۵ ۵۰۰۰۰
فسیل ۱۰:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۰۰ ۵۰۰۰۰
شهر هرت ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۵۰۰۰۰
هولیا ۱۰:۰۰، ۱۵:۱۵، ۲۱:۱۵ ۵۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۱۵ ۵۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۶:۲۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۵۰، ۱۹:۵۰، ۲۲:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۲۳:۲۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۰۰، ۱۸:۴۰ ۴۰۰۰۰. و ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰ ۲۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
عامه پسند ۱۵:۴۰، ۱۸:۳۰،۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۷:۰۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۷:۴۰، ۲۰:۴۰،۲۲:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۶:۴۰، ۱۹:۴۰، ۲۲:۲۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۲۰:۲۰ ۴۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۵:۰۰ ۲۰۰۰۰
هولیا ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰

قم:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما ونوس

هتل ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
عامه پسند ۱۵:۰۰، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
هولیا ۱۵:۳۰ ۴۵۰۰۰
آهو ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

هتل ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۹:۱۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۶:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
عامه‌پسند ۱۴:۱۵، ۱۷:۴۵، ۲۱:۰۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۷:۱۵، ۲۲:۴۵ ۴۵۰۰۰
هولیا ۱۷:۰۰ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۶:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
هولیا ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰،۱۷:۰۰، ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰، ۱۸:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۲:۴۵، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۲:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰ ۴۵۰۰۰
بی‌مادر ۱۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
حدود ۸ صبح ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰ ۴۵۰۰۰
کد خبر 703336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.