کذب بودن خبر هجوم گسترده آوارگان افغان به مرزهای ایران