هنر چوب

  • بازی ۸۰ ساله چوب و اره

    بازی ۸۰ ساله چوب و اره

    حاج اکبر نجار که دستانش تن درخت‌ها را تراش داده و از چوب، چهارچوب ساخته است، حالا گویی خودش درخت تنومندی است که ریشه‌هایش در خاطره این محله دویده‌اند…