برنامه سینماهای تهران، مشهد، شیراز و کلان‌شهرها امروز سه‌شنبه۱۶ آبان+جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه در روز سه‌شنبه، شانزدهم آبان معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، بی‌مادر، شهر هرت، ستاره‌بازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیجگاه، اخت‌الرضا (ع)، جنگل پرتقال، آهو و سرهنگ ثریا در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه امروز _سه‌شنبه شانزدهم آبان_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۴۰،
۲۰:۴۰ ۲۳:۵۹، ۱۶:۲۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۲۰، ۲۲:۴۰
۱۸:۰۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۳۰، ۲۲:۱۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰
۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰ ،۱۳:۳۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۱۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۳۰ ،۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰، ۲۱:۰۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۳۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۴۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۲:۱۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۰، ۱۸:۲۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰ ۳۰۰۰۰
هولیا ۱۳:۰۰، ۱۹:۲۰ ۳۰۰۰۰
ستاره بازی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰
آهو ۱۴:۵۰ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۲۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰،۱۸:۴۰، ۲۰:۰۰ ۳۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۲:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۹:۰۰ ۳۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۳۰،
۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰
۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۱۵، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۰،۱۸:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۴:۰۰، ۱۷:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۵:۴۵ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۲:۲۰، ۱۶:۰۰، ۲۱:۲۰ ۳۰۰۰۰
هولیا ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۱۰، ۲۳:۳۰ ۳۰۰۰۰
آهو ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۰ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۳:۱۰ ۳۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۵:۱۵، ۲۱:۴۰ ۳۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰ ،۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰،۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۳۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۱:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۴۵ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۴:۱۵ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۲:۴۵، ۱۹:۱۵ ۳۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰،
‌۱۸:۴۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۴۰ ،۲۰:۵۰، ۲۱:۲۵، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۵ ،۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰، ۲۳:۲۵، ۲۳:۵۵
۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۰، ۱۳:۱۵، ۱۴:۵۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۵، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۵، ۱۹:۵۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۱:۴۰ ،۱۶:۵۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۳۰، ۱۵:۰۵، ۱۸:۳۵ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۴۰ ،۱۴:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۵ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۵ ۳۰۰۰۰
آهو ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۳۰، ۱۶:۳۵، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
هولیا ۱۵:۱۰، ۱۸:۴۰ ۳۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۱:۳۰، ۱۳:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۴۵ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۳۰، ۱۵:۴۵، ۲۱:۰۰ ۲۵۰۰۰
فسیل

۱۱:۴۵، ۱۵:۴۵، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵، ۲۳:۳۰

۲۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۲:۱۵ ۲۵۰۰۰
شهر هرت ۱۱:۴۵، ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۳:۵۹ ۲۵۰۰۰
هولیا ۱۰:۴۵، ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۲:۳۰ ۲۵۰۰۰
آهو ۱۳:۴۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۵۹ ۲۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۰:۰۰، ۱۷:۴۵، ۲۳:۴۵ ۲۵۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰

پردیس سینمایی اطلس

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۵۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۵
، ۲۰:۲۰، ۲۲:۴۵، ۱۸:۳۰،، ۲۱:۰۰، ۲۳:۳۰، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹
۳۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۴۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۲:۰۰، ۱۴:۵۰، ۲۰:۰۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۵۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۲۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۰۰، ۱۸:۲۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۲۰ ۳۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰۰
هولیا ۱۳:۵۰،۱۸:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰۰
زنبور کارگر ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۲۰:۴۵، ۲۱:۱۰ ۳۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۸:۳۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۰

۳۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۶:۲۰، ۲۲:۰۰ ۳۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل

۱۶:۱۰، ۱۸:۲۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۵۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۰ ۱۷:۲۰،

۱۹:۳۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۲۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰‌، ۱۸:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۴۰

۳۰۰۰۰، ۱۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۲۰، ۱۹:۴۰،۱۸:۳۰ ۲۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۵۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۰۰ ۲۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۰، ۲۰:۲۰، ۲۳:۲۰ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۲۰، ۱۷:۱۰، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
هولیا ۱۵:۱۰، ۲۱:۴۰ ۳۰۰۰۰
آهو ۲۱:۲۰ ۲۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۲۳:۱۰ ۲۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۸:۴۰ ۳۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۲۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۲۵۰۰۰
گیجگاه ۱۳:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۱:۱۵ ۲۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۹:۳۰ ۲۵۰۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۱۵ ۲۵۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵ ۲۵۰۰۰
هولیا ۱۵:۳۰، ۲۱:۳۰ ۲۵۰۰۰
آهو ۱۵:۰۰ ۲۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۹:۰۰، ۱۳:۱۵ ۲۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

هتل ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۱۵،۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۴۵، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵ ۳۰۰۰۰
گیجگاه ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵، ۲۲:۱۵ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۷:۱۵، ۲۰:۴۵ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۷:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
هولیا ۱۳:۴۵، ۲۳:۱۵، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۵، ۲۳:۵۹ ۳۰۰۰۰
آهو ۱۷:۱۵، ۲۲:۴۵ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۴:۳۰، ۲۰:۳۰ ۳۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۳:۴۵ ۳۰۰۰۰

قم:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما ونوس

هتل ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۴۵ ۲۲۵۰۰
فسیل ۲۲:۰۰ ۲۲۵۰۰
اخت‌الرضا ۱۸:۱۵ ۲۲۵۰۰
شهر هرت ۲۰:۰۰ ۲۲۵۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۴۵ ۲۲۵۰۰
گیجگاه ۱۶:۴۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۲۲۵۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰، ۱۸:۴۵ ۲۲۵۰۰
فسیل ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۵ ۲۲۵۰۰
شهر هرت ۱۸:۳۰ ۲۲۵۰۰
اخت‌الرضا ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰ ۲۲۵۰۰
بی‌مادر ۱۲:۰۰ ۲۲۵۰۰

کرمانشاه:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما پاز

هتل ۱۲:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۴۵، ۲۱:۴۵ ۲۳۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۱۰ ۲۳۰۰۰
گیج‌گاه ۱۵:۴۵ ۲۳۰۰۰
کد خبر 702015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.