برنامه قطعی برق اهواز خوزستان ۵ خرداد ۱۴۰۰ + لیست مناطق و دانلود جدول

برنامه‌ احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های اهواز در روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ایمنا شرکت توزیع خوزستان، مناطقی را که چهارشنبه، پنجم خرداد ماه با قطعی احتمالی برق به‌مدت ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد.

ساعت ۱۰ تا ۱۱ / جدول قطعی برق اهواز ۵ خرداد ۱۴۰۰

بخش از عین دو - پشت کوی سلیم آباد
کیانپارس خیابان خرداد ازاسفند تا خیابان ۸ - خیابان خرداد بین الهام و سروش- مطهری غربی نبش خرداد
باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق ۱و۳و۵ و ۷ - خیابان بهاران - خیابان سرور - خیابان‌های دانش یک و سه و هفت - پارک و بهداشت باهنر- خیابان نسترن
خیابان کافی از بهبهانی تا انتهای خیابان بهداری نبش خیابان امام - یوسفی خیابان جراح زاده

کوی مجاهد خیابان‌های یاور و تکریم - معین زاده خیابان الدن اصلی و سوسن
خیابان طالقانی بازار طال فروشان - خیابان شمخانی - خیابان عابدی
مالشیه شهرک راشدیه - قسمتی از کمربندی مالشیه
کیانپارس خیابان چمران بین ۶ تا ۹ شرقی

۵ مرکز ترانس
شرق اهواز جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پلیس راه برومی - خیابان مسجد - خیابان مخابرات - مرکز معاینه فنی خودرو - پادگان مشرحات

مالثانی خیابان ۲۱ تا ۱

ساعت ۱۳ تا ۱۵ / جدول قطعی برق اهواز ۵ خرداد ۱۴۰۰
مالثانی خیابان ۲۱ تا ۱
حصیرآباد اتوبان نواب صفوی فرعی اول - حصیر آباد حد فاصل خیابان‌های ۱۳ اصلی تا ۲ شهید بختیاری قسمتهای چهار راه سوم - خیابان ۸ چهار
راه دوم - خیابان محسنین چهارراه سوم - خیابان ۱۱ چهار راه دوم از سمت منبع آب - خیابان شهید غالمی
خرمکوشک و نیوساید
کوی مدرس (خروسیه)
کوی گلدشت و کوی گلبهار
خیابان ۶۰ متری شیلنگ آباد خیابان شیخ بها جنوبی از ۶۰ متری تا خشایار) بنی هاشم (
ویس - شهرک شجیرات - جاده ماهشهر باغ فردوس ایستگاه اهواز ۲ شرکت گاز پلی اتیلن
باهنر - بلوار معلم - فلکه قانا تا راه بند ایثار- کوی ایثار بازارچه کمیته امداد - فوالدشهر بلوار باباطاهر - منازل مخزن ساز-منازل راه و ترابری نفت -
صد دستگاه خیابان ۲ آزاده - باهنر منازل آزاده خیابان قیام روبروی پارک - صد دستگاه بین منازل ترابری و آزاده - باهنر مستغالت مرکز خرید
باهنر - فوالدشهر بلوار بابا طاهر نبش خ ۷
غرب اهواز دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرهنگشهر - کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد سمت ریل راه آهن - شهرک دانشگاه خیابان ۱۸ متری
شرق اهواز شبیشه - شیبان از خیابان ۱ تا ۳ - خیابان ۶ شیبان - بهداشت شیبان- کوی امام - مسکن مهر شیبان
بلوار کمربندی صنایع فوالد - خیابان مدارس قلعه چنعان – خیابان‌های شرقی قلعه چنعان - کوی امام حسین - روستای گاومیش - روستای علی
ایگده
جاده اندیمشک شهر الهایی - قلعه سحر - عشاره بزرگ و کوچک - روستای کریم محارب و علی چعب - روستای صالح زواره‌ای - مخابرات الهایی -
روستاهای سید ظهراب و سید طاهر - روستای بروایه عمیر روستای خسرج
پادادشهر خیابان‌های ۴ تا ۹ و سلطانی
زیتون کارگری - سازمان انتقال خون - شهرداری منطقه ۷
پادادشهر خیابان‌های ۱۰و۱۱و۱۲ غربی از کمپانی تا جواداالئمه
مسیر جاده اندیمشک حدفاصل بیمارستان سالمت بسمت الهایی - پادگان عاصی زاده - روستای الباجی - - پلیس راه جدید- پاالیشگاه نظامیه
خیابان‌های آیت - منازل ۲۵۴ دستگاه و منازل سپاه و و فلکه ۲۵۴ دستگاه به سمت ۳۰۰ دستگاه
اهواز غرب حمیدیه روستاهای بیت احمید- شریعتی- سگور فریح- آلبوصیاد- حالف حسن- ام سگور- جلیزی عبدالرضا- شهرک جلیزی- صگور عیسی-صگور
صالح- شهرک دامپروری- کوی سفلی- انتهای خیابان ۱۷ شهریور
 

ساعت ۱۵ تا ۱۷ / جدول قطعی برق اهواز ۵ خرداد ۱۴۰۰

کوی ۲۲ بهمن - قسمتی از فرهنگشهر- طرح توسعه نیشکر - دانشگاه آزاد اسالمی- قسمتی از کوی سعدی

مسیر جاده خرمشهر روستای سطامیه بنی تمیم - مسیر جاده قدیم خرمشهر - روستای رامزیه - مسیر سید خلف ابوترکیه - طاهریه
روستای جنگیه وابودبس- دامداری بختیاری- آجرسازی جیل و جنگیه
خیابان اصلی شکاره یک - خیابان اصلی درویشیه پشت به بلوار سمت چپ - خیابان ربیعی و فرعی اول - خیابان کاشف - خیابان ۳ -۴ و۵ -شریعتی
یک -قسمتی از خیابان فشار قوی - خیابان قائم -بازار ماشین سنگین انتهای شکاره یک
کوی ملت فاز ۳ خیابان‌های بلوار تا انتهای فلکه دانیال و خیابان‌های فرعی دانیال
کوی صادقیه - بلوار دعبل خزایی - خیابان‌های بشارت - منازل لوله سازی خیابان بشارت - منازل راه کربال خیابان نینوا
کوی شهید میثمی- راهیان نور - کیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازی - خیابان اصلی انقالب جنوبی از شیخ بها تا سه راه - خیابان انقالب شمالی
از سروش تا سه راه - خیابان هاللی از انقالب تا ۶۰ متری
قسمتی از کوی علوی خیابان طالقانی بین جاده خرمشهر و فراهانی- خیابان بهداشت - جاده خرمشهر قبل بوتان گاز
حمیدیه روستاهای وصیله حالف- عالونه الفای- عالونه سدره ۱ -عالونه ضعیف- صندیحه ۱و۲ -آلبوعید ۱و۲ -آلبومروح- العوده- حویش ۱و۲ -بیت
بردان- شهید فالحی- جنادله) بیت خلف (- جنادله) بیت خالد (- بیت شوکایه
روستای سید عنایه
بلوار بقایی - بلوار هدیه روبروی خ هستی ۱ - پردیس خ ۳۲ متری هدیه - خیابان‌های دالرام - دنا - هستی - پردیس فاز ۳ خیابان اصلی هستی
باند کندرو بلوار امام علی حد فاصل خیابان جنت تا نبش تصفیه خانه فوالد - خیابان لقمان اسالم آبادغربی- بازارماهی- کوی مشعلی خیابان‌های
غافر و عاصم نبش بلوار امام علی- اسالم آباد شرقی خیابان‌های ۶ الی ۱۴
بلوار اصلی پردیس -خیابان‌های نوبهار - گلشن - گلزار - خادم - بنفشه -گل رز - ژاله - آراسته - شکوفه - بشارت - خروش - خشنود - خجسته -
جمال ۱۳ - جوان - حکمت
فاز ۲ پادادشهر حد فاصل خیابان امام تا هجرت و حد فاصل بلوار سینا تا هاتف - بلوار سعادت - بلوار قائم - بلوار وصال - قسمتی از بلوار سینا بین
قائم و شفیع - فاز ۲ پادادشهر خیابان‌های ۴۷ - ۴۰ بین وصال و هجرت - ۴۳ - قائم نبش سینا
منبع آب فاز سه شهرداری - صدا و سیمای تپه و دکل‌های مخابرات - حصیر آباد خیابان‌های ۵ و ۶ فرعی - کوی رمضان خیابان نظر و ۶ رزمندگان
یبان خیابان ۳ تا ۷ شهرک اندیشه - شهرداری شیبان
کوی منابع طبیعی - شهرک آغاجاری بلوار افرا
کندرو هادی آباد و خیابان‌های فرعی ۱ الی ۱۰ – فرعی بین کندرو و سمیع - خیابان اصلی هادی آباد - فلکه هادی آباد- جاده ساحلی سمت
استیشن– گندمکار خیابان بیمارستان سینا - خیابان رازی - خیابان اول و دوم و سوم وچهارم گندمکار- بلوار امام علی بین فلکه خزامی و فلکه

۱۷ تا ۱۹ / جدول قطعی برق اهواز ۵ خرداد ۱۴۰۰
قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره ۴ - سه راهی فوالد تا فلکه تپه -شرکت حفاری شمال
کیانپارس خیابان‌های مطهری شرقی- سروش شرقی - اردیبهشت - میهن- الهام شرقی - یک شرقی - یک غربی فاز یک تا ۳
پردیس - قسمتی از منازل ۳۱۲ واحدی - خیابان‌های گل افشان - اندیشه پشت دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی مجتمع بلوکی پردیس ۲ - پردیس
خ گلزار روبروی میدان نرگس- خ غنچه و شبنم - اندیشه و فرهنگشهر خیابان‌های صراط و رشد ۶ منازل انتظام و شهرک دانشگاه خیابان‌های ۱۴ و
۳۸
روستاهای مگطوع - خبینه سفلی - ملیحان - بیوض - مکسر بیوض - صفحه یک - صفحه دو - شمریه - تل اسود - سیره - قجریه - قجریه بیت
واوی- کاظمی یک - کاظمی دو
اتوبان آیت ا… بهبهانی نبش پارک خروسی - خیابان‌های ۶ احمدی- امینی -سراج - صدیق
امانیه خیابان‌های پوراندخت -تخت سلیمان - عارف - لقمان- مستعان - دز - بوعلی - سقراط - منصفی غربی - پشت استادیوم تختی منازل گمرک و سیلو
حمیدیه روستاهای دهکده و سید حسین غفیله- بیت جونی- بیت ماهور- بیت مگطاف- قلعه غدیر-آزادی -رحمت آباد- گمبوعه بزرگ و کوچک-
طویبه- شبیلیه ۱و۲ -دهلیز ۱و۲و۳-
سید حسین- سیدیعقوب- سید استار- رامسه یک- حریجه شالتاق ۱و۲ -گبرازهیه- کوهه ۱و۲ -ازرگ- ملیحه ۱و۲ -سعدون تفگ- دب سعید ۱و۲-
فریسه- سید شریف- عباس یالس ۱و۲-
شهید براجعه- پادگان شهید محالتی- پادگان شهید فرجوانی- پادگان شهید جرفی- ایستگاه برق شماره ۴
کوی فرهنگیان یک - خیابان‌های گالیل - مریم - شقایق - الله - فرهنگیان ۲ خیابان وصال ۶ و ۷
اتوبان آیت ا… بهبهانی بین خیابان زند و رودکی جنب مصالح فروشان - بلوار ساحلی حد فاصل فروشگاه رفاه تا نادری - ترمینال گلستان - خیابان
کافی پشت سینما اکسین - قسمتی از ۲۴ متری حدفاصل نادری تا فلکه شهدا
فلکه چوب برها - مسجد الرحمن - ۶۸ متری علوی) بهارستان (- خیابان سروش جنوبی تا نبش انقالب - خیابان ۱۲ متری بهداشت - سلیم آباد
خیابان ۴۰ متری کفش ملی
مالثانی قدیم - دانشگاه - روستاهای هله و دله - سید عیدی - روستای منصوری و عباسیه نبگان
بلوار پاسداران حد فاصل ایستگاه زرگان تا خیابان عامری
خیابان سعدی از رستگاری تا نبش طالقانی
مالشیه تا خیابان ۸ و خیابان تعاون
کد خبر 496302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 5
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 3
 • محمد IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
  0 0
  والا الکیه برق ما که و همشهریانمون دیگه سه روزه الحمدالله قطع نشده لطفا خوزستان رو سیاه‌نمایی نکنید
 • پلانگتون IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
  0 0
  شوخیتون گرفته دیگه!؟ تو این گرمای خوزستان میخواین برق قطع کنین!؟!!!! اگه راس میگین خودتون بیاین خوزستان زیر کولر بشینین ببینم زیر کولر طاقت میارین یا نه؟!! استانی که که درو دیوارش باید از طلا باشه همینو کم داشته #غنی ترین فقیر
 • s.z IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
  0 0
  خجالت بکشبد که برای خوزستان تو این گرما لیست قعطی برق ندید
 • علی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
  0 0
  شما که کمبود برق دارید پس چرا به کشورهای همسایه برق رایگان میدین واقعا متاسفم واسه خودم
 • علی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
  0 0
  خجالت بکشید با این برنامه ریزیتون، اصلا اسم منطقه ما نیست، اینم شد لابی