کتاب زندگي به سبک عاشقي

  • ما واقعاً کربلایی هستیم؟!

    ایثار و مقاومتما واقعاً کربلایی هستیم؟!

    «ما کربلایی هستیم، قبول داری؟! این حرف را که شنیدم، واقعاً تحولی در من ایجاد شد. گفتم: بله جناب سروان، بالاخره ما مسلمونیم. گفت: بله، خیلی‌ها مسلمون هستن، اما ما مسلمون کربلایی هستیم. این را گفت و از دژ پایین رفت که بر بقیه بچه‌ها نظارت کند.»