پهلوي اول

  • درس‌هایی که کهنه نمی‌شوند

    فرهنگدرس‌هایی که کهنه نمی‌شوند

    «از اولین افرادی که بعد از سلطنت پهلوی اول متوجه ماهیت واقعی ضد دین و استعماری او شدند، حاج‌آقانورالله بود. او که رهبر اصفهانی‌ها در عصر مشروطه بود. محبوب مردم اصفهان و بختیاری‌ها. حاج‌آقا نورالله منتظر فرصت بود که با حکومت پهلوی مخالفت کند و حرکتی را شکل دهد.»