لغو تردد شبانه در استان های با واکسیناسیون 24 ساعته