شناسایی موارد جدید ابتلا به آبله میمونی در عربستان