برنامه واکسیناسیون مراکز تجمعی و منتخب واکسیناسیون کووید ۱۹- اصفهان