اثربخشی واکسیناسیون کرونا در جهان بر سویه های جدید