برنامه سینماهای تهران، مشهد، شیراز و کلان‌شهرها امروز یکشنبه ۱۴ آبان+جدول فیلم و قیمت بلیت

فیلم‌های روی پرده‌ در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه در روز یکشنبه، چهاردهم آبان معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلم‌های نارگیل ۲، بی‌مادر، شهر هرت، ستاره‌بازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیجگاه، اخت‌الرضا (ع)، جنگل پرتقال، آهو و سرهنگ ثریا در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه امروز _یکشنبه چهاردهم آبان_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل ۱۱:۰۰ ،۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰،
۲۰:۴۰،۲۱:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹
۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۵۰ ،۱۳:۳۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
گیجگاه ۱۲:۰۰، ۱۴:۱۰، ۱۶:۴۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۱:۳۰ ،۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰، ۲۱:۰۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۲:۳۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۳۰ ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۲:۱۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۰، ۱۸:۲۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۲۰ ۶۰۰۰۰
هولیا ۱۳:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰
ستاره بازی ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
آهو ۱۴:۵۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۲۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰،۱۸:۴۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۲:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۹:۰۰ ۶۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۳۰،
۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۰
۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۰۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
گیجگاه ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰،۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰،۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۲:۴۰ ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۵:۴۵ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
هولیا ۱۳:۱۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵ ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
آهو ۱۲:۴۵، ۱۶:۱۵، ۱۹:۴۵ ۴۵۰۰۰، ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۴:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۱:۴۵ ۴۵۰۰۰، ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۷:۳۰، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰ ،۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰،۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۳۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰ ۶۰۰۰۰
گیجگاه ۱۱:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۴۵ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۴:۱۵ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۲:۴۵، ۱۹:۱۵ ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۳۰،
‌۱۸:۴۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۴۰ ،۲۰:۵۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۵ ،۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰، ۲۳:۲۵
۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۴۰، ۱۳:۱۵، ۱۴:۵۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۵، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۵، ۱۹:۵۰ ۶۰۰۰۰
گیجگاه ۱۱:۴۰ ،۱۶:۵۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۱۰ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۵، ۱۶:۵۵ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۴۰ ،۱۴:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۵ ۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۲۵، ۱۸:۲۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ ۶۰۰۰۰
آهو ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۲۰، ۲۰:۲۰ ۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۱:۴۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۵ ۶۰۰۰۰
هولیا ۱۵:۱۰، ۱۸:۴۰ ۶۰۰۰۰
بی‌مادر ۱۶:۴۰ ۶۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ،۱۱:۳۰ ،۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۶۰۰۰۰
گیجگاه ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۵ ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۰:۱۵، ۱۴:۴۵، ۲۱:۰۰ ۵۰۰۰۰
فسیل

۱۲:۰۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰

۵۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۲:۴۵، ۱۶:۳۰، ۲۲:۳۰ ۵۰۰۰۰
شهر هرت ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۲:۰۰ ۵۰۰۰۰
هولیا ۱۰:۰۰، ۱۵:۴۵، ۲۱:۳۰ ۵۰۰۰۰
آهو ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۵ ۵۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۱:۴۵، ۱۷:۴۵، ۲۳:۰۰ ۵۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۰:۴۵، ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۳:۰۰ ۵۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰

پردیس سینمایی اطلس

هتل ۱۵:۴۰، ۱۷:۵۰، ۲۰:۱۰، ۲۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۱۵
، ۲۰:۲۰، ۲۲:۴۵، ۱۸:۳۰،، ۲۱:۰۰، ۲۳:۳۰
۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۵:۲۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰ ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
گیجگاه ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۵، ۲۳:۲۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۹:۵۰ ۶۰۰۰۰
فسیل ۱۶:۴۵، ۱۹:۰۰۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
شهر هرت ۱۵:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰
هولیا ۱۸:۰۰ ۱۶۰۰۰۰
زنبور کارگر ۱۶:۰۰، ۱۶:۵۰، ۲۰:۴۵، ۲۱:۴۰ ۶۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
آهو ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۰ ۶۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۸:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۲:۲۰

۶۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۶:۲۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۰۰، ۱۶:۵۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰
۲۱:۱۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۲۰
۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۹:۰۰،۱۸:۴۰ ۲۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
گیج‌گاه ۱۶:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۵۰ ۳۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۵:۰۰ ۲۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۲۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
شهر هرت ۱۷:۱۰، ۲۲:۴۰ ۶۰۰۰۰
هولیا ۲۱:۲۰ ۶۰۰۰۰
آهو ۱۸:۲۰ ۴۰۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰ ۴۰۰۰۰
سرهنگ ثریا ۲۰:۲۰، ۲۲:۲۰ ۴۰۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۴۵۰۰۰
گیجگاه ۱۵:۰۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
هولیا ۱۵:۳۰، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
آهو ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۷:۰۰، ۱۳:۱۵ ۴۵۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

هتل ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰،۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰
گیجگاه ۱۵:۱۵، ۲۱:۱۵ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
هولیا ۱۴:۰۰، ۱۹:۰۰ ۴۵۰۰۰
شهر هرت ۱۷:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
آهو ۱۷:۱۵، ۲۲:۴۵ ۴۵۰۰۰
جنگل پرتقال ۱۵:۳۰، ۲۲:۱۵ ۴۵۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۷:۱۵، ۲۰:۳۰ ۴۵۰۰۰

قم:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما ونوس

هتل ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۱:۳۰ ۴۵۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۹:۳۰ ۴۵۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۴۵ ۴۵۰۰۰
گیجگاه ، ۱۶:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۴۵۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۰۰، ۱۸:۴۵ ۴۵۰۰۰
فسیل ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۵ ۴۵۰۰۰
سرهنگ ثریا ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۴۵۰۰۰
اخت‌الرضا ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰ ۴۵۰۰۰
بی‌مادر ۱۲:۰۰ ۴۵۰۰۰

کرمانشاه:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما پاز

هتل ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۴۰ ۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۸:۰۵ ۴۵۰۰۰
گیج‌گاه ۲۱:۴۵ ۴۵۰۰
کد خبر 701544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.