قیمت اوراق مسکن امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۰+ جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:
- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۸۰۶ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۸۳۴ ریال و قیمت عرضه آن ۶۲۲ هزار و ۴۴۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۳ هزار و ۲۰۱ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۷ هزار و ۴۰۲ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۵۲۶ ریال و قیمت عرضه آن ۵۹۴ هزار و ۹۶۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۷ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۶۱۸ هزار و ۵۰ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۱۵۸ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۰ هزار و ۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۵ هزار و ۶۷۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۲۱ هزار و ۷۸۵ ریال، امروز ۶۱۳ هزار و ۸۸۳ ریال و قیمت عرضه آن ۶۱۹ هزار و ۹۹۶ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۱۹۰ ریال، امروز ۵۹۰ هزار و ۸۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۳۵۵ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۹۱۰ ریال و قیمت عرضه ۶۲۰ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۳ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۳۲۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۶۲۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار و ۵۴۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۱۷۰ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۵۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۸ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۴۷۳ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۷۴۸ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار و ۹۹۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۱ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۶ هزار و ۱۰۸ ریال، امروز ۶۰۹ هزار و ۵۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۳۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۴۲۴ ریال، امروز ۶۰۸ هزار و ۴۲۶ ریال و قیمت عرضه ۶۳۸ هزار و ۸۴۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۱۶۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۱۸۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۸۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۲۴۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۱۰۱ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۱۹۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۷۰۴ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۶۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۹ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۲۴۵ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۱۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۱ ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۷۳۳ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۴۱۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۷۶۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۴۴ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۳۰۵ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۷۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۴۴۳ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۲۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱۳۵ ریال است.
-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۶۸۱ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۴۶۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۸ هزار ریال است.
- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۲۵۶ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۳۸۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۱ هزار و ۵۰۰ ریال است.
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۴۹ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۱۲۶ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.
.
کد خبر 505500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.