بیشترین فعالیت ستاد اقامه نماز شهرداری در بخش فرهنگی است

مشـاور شـهردار در امـور روحانیون و رئیـس ستاد اقامه نماز شـهرداری اصفهان گفت: بخـش فرهنگـی، یکـی از بخش‌های سـتاد اقامه نماز اسـت کـه عمده فعالیت‌های این مجموعه را نیز پوشش می‌دهد.

به گزارش ایمنا، رحیم مظاهری با اشاره به فعالیت‌های سـتاد اقامه نماز شـهرداری اظهار کرد: ایـن سـتاد از حـدود زمـان شهردارهای پیشـین اصفهـان بـه نـام سـتاد اقامـه نمـاز شـهرداری تشـکیل شـد، البتـه فعالیـت ایـن سـتاد بـه شـکل فراگیـر امـروزی نبـود.

وی ادامه داد: براسـاس قانـون همـه کارمنـدان حـق دارنـد در زمـان اداری هنـگام اذان ظهـر نمازشـان را در اداره بـه مـدت ۲۰ دقیقـه اقامـه کننـد. از ایـن رو بـر اسـاس اینکـه بتوانیـم از ایـن فرصـت بهتـر اسـتفاده کنیـم و کارمنـدان شـهرداری اول وقـت نمـاز خـود را بـه صـورت جماعـت برپـا کننـد، سـتاد اقامـه نمـاز تشـکیل شـد.

مشـاور شـهردار در امـور روحانیون و رئیـس سـتاد اقامـه نمـاز شـهرداری اصفهـان با اشاره به همکاری روحانیون با این ستاد گفت: طـی فراخوان‌ها و گزینش‌های انجـام شـده تعـدادی از روحانیـون انتخـاب شـدند کـه بـا ایـن مجموعـه همـکاری می‌کنند. آن‌ها از حـوزه علمیـه تأییدیـه دارنـد. اکنـون در تمـام سازمان‌ها، مناطـق، معاونت‌ها، ادارات، ترمینال‌ها و پارک‌ها نمـاز جماعـت برگـزار می‌شود. ایـن مجموعـه، فعالیت‌های خـود را در طـول ۲۵ سـال گسـترش داده و در حـال حاضـر در حـدود ۸۳ روحانـی در بخش‌های مختلـف شـهرداری برای برگزاری نماز جماعت با ما همکاری می‌کنند و در مقایسـه با سایر ادارات اسـتان پوشـش ایـن مجموعه در سـطح شـهرداری پس از آمـوزش پرورش در رتبـه دوم قـرار دارد.

مظاهری با بیان اینکه فعالیت‌های سـتاد اقامه نماز شـهرداری اصفهان در سـه بخش خلاصه می‌شود، تصریح کرد: بخـش فرهنگـی، یکـی از بخش‌های ایـن سـتاد اسـت کـه عمـده فعالیت‌های ایـن مجموعـه را نیـز پوشـش می‌دهد. روحانیـون بعـد از اقامـه نمـاز در هفتـه یـک تـا دو روز تـلاش می‌کنند تـا مباحـث اعتقـادی، اخلاقـی و شـرعی را نیـز بـرای کارمنـدان مطـرح کننـد و پاسـخگوی سؤالات آنهـا باشـند. در ترمینال‌ها نیـز اقامه نمازجماعت در سه وعده برپاست و ایـن موضـوع امکانـی را فراهـم کـرده تـا مسـافرانی کـه وارد ترمینـال می‌شوند بتواننـد اول وقـت نمـاز جماعـت بخوانند. نیمه اول سـال که شـهروندان بیشـتر در پارک‌ها حضـور دارنـد، نمـاز جماعـت را برگـزار می‌کنیم و در نیمـه دوم سـال نیـز در برخـی از پارک‌ها نمـاز جماعـت برگـزار می‌شود.

وی ادامه داد: بـــرای اینکـــه بتوانیـــم هماهنگـــی بیشـــتری بیـــن روحانیـــون و مجموعه‌ای کـــه در آن نمـــاز برپـــا می‌شود، برقـــرار کنیـــم مدیـــر منطقـــه، ســـازمان و اداره فـــردی را بـــه عنـــوان رابـــط نمـــاز منصـــوب کـــرده اســـت، ایـــن فـــرد نماینـــده دفتـــر ســـتاد اقامـــه نمـــاز شـــهرداری در آن مجموعـــه اســـت کـــه مســـائل مرتبـــط بـــا اقامـــه نمـــاز، حضـــور روحانـــی و مشـــکلات را مطـــرح می‌کند.

مشـاور شـهردار در امـور روحانیون و رئیـس سـتاد اقامـه نمـاز شـهرداری اصفهـان با بیان اینکه موضــوع سخنرانی‌ها تقریباً بــه صــورت اختیــاری از ســوی روحانــی انتخــاب می‌شود، امــا محورهــای کلــی و ســاختارهایی بــرای روحانیــون از ســوی ایــن مجموعــه مطــرح می‌شود، گفت: برخــی مباحــث کــه بازگویــی آن ضــرورت نــدارد مطــرح نمی‌شود، چــون ممکــن اســت مطــرح کــردن آن مسئله ســاز شــود؛ امــا چــون در بخش‌های مختلــف شــهرداری افــراد بــا ســطح تحصیــل متفــاوت هســتند، در صددیــم در هــر منطقــه یــا ســازمان متناســب بــا نیازهای آنهــا مباحثــی را مطــرح کنیــم. گاهــی موضــوع ســخنرانی بــا ســوالاتی کــه افــراد می‌پرسند مرتبــط می‌شود.

مظاهری اضافه کرد: روحانیــون طــی جلســات فصلــی موضوعــات را مطــرح می‌کنند و مــا ســرفصل مطالــب را بــا آنهــا بررســی می‌کنیم. در جلســات فصلــی از اســتادهای صاحــب فضــل و متخصــص دعــوت می‌کنیم کــه آموزش‌هایی را در ارتبــاط بــا موضوعــات مختلــف بــا روحانیــون بــه اشــتراک بگذارنــد. اخیراً نیــز در یکــی از فضاهــای مجــازی، کانالــی را راه نــدازی و روحانیــون را در آن عضــو کردیــم و مطالبــی را متناســب بــا ایــام ملی و مذهبــی بــرای آنهــا قــرار می‌دهیم کــه این منجــر بــه هماهنگی بیــن روحانیون در ارتبــاط بــا موضوعــات سخنرانی‌ها شــده اســت.

 وی با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی گفت: از جمله این اقدامات برگـزاری مسـابقه کتـاب «هنـر رضایـت از زندگـی» اسـت کـه در مـاه رمضـان گذشـته بـا هماهنگـی بخش‌های مخـــتلـــف بـــرگــــزار شـد. موضـوع ایـن کتـاب بیشـتر بـه آمـوزش مسـائل مرتبط با خانواده، روان شناسـی و جامـــعه شــــناسی از زاویـه مسـائل دینـی اسـت. ایـن کتـاب را در اختیـار کارمنـدان قـرار داده و مسـابقه سراسـری برگـزار کردیـم و نزدیـک بـه ۹۰۰ نفـر در ایـن مسـابقه شـرکت کردنـد. برگـزاری مسـابقه یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه روحانیـون را بـه اجـرای آن تشـویق و جوایـز آن را نیـز تأمیـن می‌کنیم.

مشـاور شـهردار در امـور روحانیون و رئیـس سـتاد اقامـه نمـاز شـهرداری اصفهـان ادامه داد: اخیراً نیـز یکـی از روحانیـون ایـن مجموعـه که در زمینـه فرهنگـی بسـیار فعـال اسـت مسـائل حـوزه فرهنگـی و آمـوزش بـه روحانیـون را دنبـال می‌کند و همیـن موضـوع باعـث بسترسـازی فرهنگـی در بخش‌های مختلف شـهرداری از سـوی سـتاد اقامـه نمـاز شـهرداری بـا همـکاری و هماهنگـی معاونـت فرهنگـی شـده اسـت تـا فعالیت‌های فرهنگـی را بـا نیـاز مجموعـه سـتاد اقامـه نمـاز مطابقـت دهیـم. همچنین به دنبال این هسـتیم که بتوانیم به صورت ماهانه در هر کدام از مناطـق بـا هماهنگـی شـهردار جلسـه آمـوزش اخلـاق بـرای کل کارمنـدان برگـزار کنیـم و ایـن مسـئله در منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان بـه صـورت پایلـوت انجـام می‌شود.

 مظاهری با بیان اینکه تجهیـز نمازخانه‌ها یکـی دیگـر از اقداماتـی اسـت کـه از سـوی ایـن سـتاد دنبـال می‌شود، گفت: نیـاز نمازخانه‌ها را بـه وسـیله بازرسـانی کـه بـه بخش‌های مخـــتــــلف شــهــــرداری می‌فرستیم تشـخیص می‌دهیم و بـه دنبـال رفع آن اقدامـات لازم انجـام می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات این ستاد برای ایام نوروز، تصریح کرد: بـر اسـاس سال‌های گذشـته، دو برنامـه را در خصـوص ایـام نـوروز دنبـال می‌کنیم. یکـی اینکـه مسـاجدی کـه در طـول مسـیر مسـافران بـه اصفهـان قـرار دارد پـس از هماهنگـی بـا متولـی آن در ایـام نـوروز از اول صبـح تـا آخـر شـب بـه صـورت یک سـره بـاز اسـت تـا مسـافران عـلاوه براینکـه می‌توانند نمازشـان را بخواننـد، از خدمـات و سرویس‌های بهداشـتی مسـجدها اسـتفاده کننـد. همچنیـن در فضاهایـی کـه مسـافران در آن متمرکـز می‌شوند بـه عنـوان مثـال ترمینال‌ها، بـاغ فـدک و... نمـاز جماعـت برگـزار می‌کنیم و در کنـار آن نیـز برخـی ازروحانیـون واجـد شـرایط را انتخـاب می‌کنیم کـه اگـر مـردم سـوالاتی در ارتبـاط بـا مسـائل شـرعی و مباحـث خانوادگـی داشـتند، پاسـخ دهند.

مشـاور شـهردار در امـور روحانیون و رئیـس سـتاد اقامـه نمـاز شـهرداری اصفهـان ادامه داد: در ایــام نــوروز بــرای کــودکان فعالیت‌های ویژه‌ای از ســوی ایــن مجموعــه انجــام می‌شود؛ برگــزاری مسابقه‌ها بــرای کــودکان در کنــار بخش‌های مشاوره‌ای کــه بــرای بزرگ ســالان وجــود دارد؛ از جملــه آنهاســت. همچنیــن در طــول ســال بــرای فرزنــدان کارمنــدان شــهرداری بــا همــکاری سازمان‌های مختلــف برنامه‌های فرهنگــی مرتبطــی برگــزار می‌شود.

منبع: اصفهان زیبا

کد خبر 406299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.