قیمت اوراق مسکن امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۶۰۷ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه آن ۵۸۱ هزار و ۲۸۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۸۴۷ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۹۹۷ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۸ هزار و ۹۶۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۱۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۱۹۳ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۵۵۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۸ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۲۴۷ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۴۴۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۹ هزار و ۹۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۲ هزار و ۲۳۰ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۲۴۹ ریال و قیمت عرضه ۵۷۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۰ هزار و ۵۹۹ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۷۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۸۷۴ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۸۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۳۳۹ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۶۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۶ هزار و ۷۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۸۳۱ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۵۶۴ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۷۴ هزار ۷۰۶ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۹۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار و ۶۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۱۸۱ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۸۹۹ ریال و قیمت عرضه ۵۵۵ هزار و ۶۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۷۴ هزار و ۹۴۳ ریال، امروز ۵۷۰ هزار و ۷۷۲ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۱۰ ریال، امروز ۵۸۵ هزار و ۱۴ ریال و قیمت عرضه ۵۵۷ هزار و ۶۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۱۸۶ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۱۸۲ ریال و قیمت عرضه ۵۵۹ هزار و ۶۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار ۹ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت عرضه ۵۶۲ هزار و ۴۰۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۶۵۱ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۱۴۷ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۵۱۹ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۸۲۴ ریال و و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار و ۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۱۸۶ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۳۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۶۸ هزار و ۲۷۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۷۶ هزار و ۳۸۹ ریال، امروز ۵۷۲ هزار و ۳۰ ریال و قیمت عرضه ۵۵۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۷۴ هزار و ۱۰۶ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۸۹۹ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۹۳۷ ریال، امروز ۵۷۳ هزار و ۵۲۸ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۲ هزار و ۹۰۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۷۴ هزار و ۱۵۱ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۶۳۰ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۷۵ هزار و ۴۷۰ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۲۹۰ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۶۰۹ هزار و ۱۸۷ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۱۸۲ ریال و قیمت عرضه ۵۷۸ هزار و ۷۲۸ ریال است.

کد خبر 520033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.