قیمت اوراق مسکن امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۷۰ هزار وq ۶۷۳ ریال، امروز ۵۶۷ هزار و ۵۶۰ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۶ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۲ هزار و ۱۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۸۲ هزار و ۸۶۸ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۱۰۶ ریال و قیمت عرضه آن ۵۸۹ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۱۱۴ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۸۴۷ ریال، امروز ۵۹۰ هزار ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۶ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۹۵۷ ریال، امروز ۵۸۱ هزار و ۵۰۹ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۳۸۷ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۵۰۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۴ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۰ هزار و ۱۶۶ ریال، امروز ۵۷۱ هزار و ۴۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار و ۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۶۳ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۳۷۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۵۶۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۷۳ هزار و ۵۰۲ ریال، امروز ۵۸۵ هزار و ۳۷۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۸۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۱۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۴۲۳ ریال، امروز ۵۸۹ هزار و ۵۸۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار و ۳۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۷۶ هزار ۵۴۴ ریال، امروز ۵۷۲ هزار و ۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۲ هزار و ۲۶۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۷۶ هزار و ۸۵۶ ریال، امروز ۵۷۴ هزار و ۴۱۰ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۶ هزار و ۹۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۱۸۴ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۱۴۰ ریال و قیمت عرضه ۶۱۱ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۷۳۲ ریال، امروز ۵۷۰ هزار و ۲۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۸۲۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۹۸۴ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۱۱۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۶ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۵۵۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۷۵ هزار ۶۴۸ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۳۴۸ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۴۳۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۷۹ هزار و ۵۳۴ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۶۴۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۶۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار و ۴۵۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۶۴۷ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۹۸۳ ریال و و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۰ هزار و ۷۸۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۵۱۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار و ۵۳۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۷۹۴ ریال، امروز ۵۸۸ هزار و ۸۹۳ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۱۲۲ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۱۹۴ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۶۵۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۳۸۷ ریال، امروز ۵۸۶ هزار و ۴۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و۵۵۵ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۷۸ هزار و ۵۱ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۶۶۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۲۱۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۷۷ هزار و ۳۴۴ ریال، امروز ۵۸۷ هزار و ۹۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۸۱ هزار و ۹۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار و ۳۱۶ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۵۸۳ هزار و ۵۵۳ ریال، امروز ۶۰۶ هزار و ۸۸۱ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار و ۷۳۰ ریال است.

کد خبر 519770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.