قیمت اوراق مسکن امروز ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ + جزئیات

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۹۹ ریال، امروز ۵۷۰ هزار و ۶۷۳ ریال و قیمت عرضه آن ۵۶۸ هزار و ۸۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۹۶۵ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۸۶۸ ریال و قیمت عرضه آن ۵۸۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار و ۱۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۹۸۵ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۸۴۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۹ هزار و ۹۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۶۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۳۹۵ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۹۵۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۲ هزار و ۲۲۷ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۳۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۴۳۸ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۱۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۶۷ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۹ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۸۵ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۱۲۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۴۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۵۸۷ ریال، امروز ۵۷۳ هزار و ۵۰۲ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار و ۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۵ هزار و ۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۷۰۳ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۴۲۳ ریال و قیمت عرضه ۵۷۷ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار ۷۱۸ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۵۴۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۳۸۱ ریال، امروز ۵۷۶ هزار و ۸۵۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۱۸۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۴۷۶ ریال، امروز ۵۸۴ هزار و ۱۸۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۹۹۱ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۷۳۲ ریال و قیمت عرضه ۵۸۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۴ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۸۱ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۹۸۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار ۸۴۲ ریال، امروز ۵۷۵ هزار و ۶۶۸ ریال و قیمت عرضه ۵۷۴ هزار و ۹۲۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۵۱۲ ریال، امروز ۵۷۹ هزار و ۵۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۷۲۵ ریال، امروز ۵۸۲ هزار و ۱۸۲ ریال و و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۸۳ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۷۸۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۸۵ هزار و ۲۵۷ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۸۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۸۴۶ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۱۹۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۲۵۲ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۴۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۵۸۶ هزار و ۸۲۰ ریال، امروز ۵۷۸ هزار و ۵۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار و ۱۰۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۴۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۵۶۶ ریال، امروز ۵۷۷ هزار و ۳۸۳ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار و ۷۰ ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۵۲۵ ریال، امروز ۵۸۳ هزار و ۵۵۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۶ هزار و ۸۹۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۲۰۲ ریال است.

کد خبر 519495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.